ಈ ಹಿಂದೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವು ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.  ಒಣಗಲು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು.