ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳು:

ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ನಾರು, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪೇರ್/ಮರಸೇಬು ಫೋಲೇಟ್‌ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಬರ‍್ರಿಗಳು ಹಲವು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿತ್ತಳೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ನಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೇಬು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

ಪೀಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೋಟಾಶಿಯಂ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಪ್ಲಮ್ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ.

ಬಟರ್ ಪ್ರೂಟ್ / ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಒಮೇಗಾ ೩ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಮ್ಲ, ನಾರು, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.