ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ

by Savi Kannada
ಕನ್ನಡವು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ). ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.